14. Životní prostředí

Zákony

2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:
282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:
388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí České republiky
Poslední změna: 239/2012 Sb.
Poznámka:
17/1992 Sb. o životním prostředí
Poslední změna: 100/2001 Sb.
Poznámka:
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Poslední změna: 175/2014 Sb.
Poznámka:
123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
Poslední změna: 380/2009 Sb.
Poznámka:
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Poslední změna: 167/2012 Sb.
Poznámka:
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Poslední změna: 350/2012 Sb.
Poznámka:
326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
Poslední změna: 279/2013 Sb.
Poznámka:
167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:
73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Poslední změna:
Poznámka:
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
Poslední změna: 87/2014 Sb.-účinnost od 1.6.2014
Poznámka: Účinné od
1.1.2017    § 15 odst. 6
1.1.2014    část I přílohy č. 10
1.1.2018    část II přílohy č. 10

Vyhlášky

395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
K zákonu č.: 114/1992 Sb.
Poslední změna: 189/2013 Sb.
Poznámka:
457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
K zákonu č.: 100/2001 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
353/2004 Sb. kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví
K zákonu č.: 100/2001 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
103/2010 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
K zákonu č.: 123/1998 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
204/2012 Sb. o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře
K zákonu č.: 326/2004 Sb.
Poslední změna: Vyhláška zrušena k 28.4.2014 vyhl. č. 73/2014 Sb.
Poznámka:
205/2012 Sb. o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
K zákonu č.: 326/2004 Sb.
Poslední změna:
Poznámka: Účinnost od 1.1.2014
206/2012 Sb. o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
K zákonu č.: 326/2004 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
K zákonu č.: 73/2012 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
330/2012 Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
K zákonu č.: 201/2012 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
K zákonu č.: 114/1992 Sb.
Poslední změna: 222/2014 Sb., účinnost od 1.11.2014
Poznámka:

Nařízení vlády

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
K zákonu č.: 258/2000 Sb. + 309/2006 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
K zákonu č.: 167/2008 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
318/2013 Sb. o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
K zákonu č.: 114/1992 Sb.
Poslední změna:
Poznámka: