12. Stavebnictví

Zákony

360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Poslední změna: 350/2012 Sb.
Poznámka:
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Poslední změna: 257/2013 Sb.
Poznámka:
90/216 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků dodávaných na trh
Poslední změna:
Poznámka:

Vyhlášky

498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
K zákonu č.: 183/2006 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
K zákonu č.: 183/2006 Sb.
Poslední změna: 62/2013 Sb.
Poznámka: Vyjímka pro § 1 – 5 platné do 31.12.2014
500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
K zákonu č.: 183/2006 Sb.
Poslední změna: 458/2012 Sb.
Poznámka:
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
K zákonu č.: 183/2006 Sb.
Poslední změna: 431/2012 Sb.
Poznámka:
503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
K zákonu č.: 183/2006 Sb.
Poslední změna: 63/2013 Sb.
Poznámka:
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
K zákonu č.: 183/2006 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
K zákonu č.: 183/2006 Sb.
Poslední změna: 20/2012 Sb.
Poznámka:
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
K zákonu č.: 183/2006 Sb.
Poslední změna:
Poznámka: