11. Prevence závažných havárií

Zákony

18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:
239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Poslední změna: 61/2014 Sb.-účinnost od 7.4.2014, článek V. od 1.7.2014
64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:
76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:
59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií (PZH)
Poslední změna: 61/2014 Sb. – účinnost od 1.7.2014
Poznámka:
224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Poslední změna:
Poznámka:

Vyhlášky

328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
K zákonu č.: 239/2000 Sb.
Poslední změna: 429/2003 Sb.
Poznámka:
317/2002 Sb. o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)
K zákonu č.: 18/1997 Sb.
Poslední změna: 77/2009 Sb.
Poznámka:
318/2002 Sb.
o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
K zákonu č.:
18/1997 Sb.
Poslední změna:  2/2004 Sb.
Poznámka:
450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
K zákonu č.: 254/2001 Sb.
Poslední změna: 66/2014 Sb.-účinnost od 24.4.2014
Poznámka:
103/2006 Sb. o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
K zákonu č.: 59/2006 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
250/2006 Sb. kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B
K zákonu č.: 59/2006 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
255/2006 Sb. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
K zákonu č.: 59/2006 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií
K zákonu č.: 59/2006 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
288/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
K zákonu č.: 76/2002 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
225/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
K zákonu č.: 224/2015 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:

Nařízení vlády

254/2006 Sb. o kontrole nebezpečných látek
K zákonu č.: 59/2006 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
K zákonu č.: 258/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka: