4. Chemické látky

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Poslední změna: 61/2014 Sb.-účinnost od 7.4.2014, článek V. od 1.7.2014
64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:
120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
Poslední změna: 18/2012 Sb.
Poznámka:
59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií (PZH)
Poslední změna: 61/2014 Sb. – účinnost od 1.7.2014
Poznámka: zrušen pp č. 224/2015 Sb.
350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Poslední změna: 61/2014 Sb. – účinnost od 1.7.2014
Poznámka:
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
Poslední změna: 87/2014 Sb.-účinnost od 1.6.2014
Poznámka: Účinné od
1.1.2017 § 15 odst. 6
1.1.2014 část I přílohy č. 10
1.1.2018 část II přílohy č. 10

Vyhlášky

450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
K zákonu č.: 254/2001Sb.
Poslední změna: 175/2011 Sb.
Poznámka:
343/2011 Sb. o seznamu účinných látek
K zákonu č.: 120/2002 Sb.
Poslední změna: 91/2013 Sb.
Poznámka:
402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
K zákonu č.: 350/2011 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
162/2012 Sb. o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
K zákonu č.: 350/2011Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
163/2012 Sb. o zásadách správné laboratorní praxe
K zákonu č.: 350/2011 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
1907/2006 (REACH) – ze dne 18.12.2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky
1272/2008 (CLP) – ze dne 16.12.2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí