3. Energetika

Zákony

406/2000 Sb. o hospodaření energií
Poslední změna: 310/2013 Sb.
Poznámka:
458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy energetických odvětvích a změně některých zákonů(energetický zákon)
Poslední změna: 90/2014 Sb.-účinnost od 21.5.2014
Poznámka:
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
Poslední změna: 90/2014 Sb.-účinnost od 21.5.2014; 1.7.2014-viz čl. III body 2, 4, 5, 6, 8, 9 a 15 novely
Poznámka: Odložená účinnost §56,bod 26 k 1.1.2015

Vyhlášky

225/2001 Sb. kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
372/2001 Sb. kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
426/2005 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna: 445/2012 Sb.
Poznámka:
540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna: 41/2010 Sb.
Poznámka:
541/2005 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna: 438/2012 Sb.
Poznámka:
51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna: 82/2011 Sb.
Poznámka:
478/2006 Sb. o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
545/2006 Sb. o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna: 396/2011 Sb.
Poznámka:
193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
K zákonu č.: 406/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
K zákonu č.: 406/2000 Sb.
Poslední změna: 7.11.2014
Poznámka:
280/2007 Sb. o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
140/2009 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna: 436/2013 Sb. – účinnost od 1.1.2014
Poznámka:
365/2009 Sb.  o Pravidlech trhu s plynem
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna: 436/2012 Sb.
Poznámka:
19/2010 Sb. o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna: 216/2015 Sb.
Poznámka:
73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
K zákonu č.: 174/1968 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
79/2010 Sb. o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna: 388/2012 Sb.
Poznámka:
80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
366/2010 Sb. o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
401/2010 Sb. o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna: 476/2012 Sb.
Poznámka: Účinnost par. §2, odst. 1, písm. g); §2 odst. 2, písm. c); §5 odst. 2 odložena , platí od 1.1.2015.
108/2011 Sb. o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
K zákonu č.: 289/2013 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
210/2011 Sb. o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
337/2011 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
K zákonu č.: 406/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
59/2012 Sb.  o regulačním výkaznictví
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna: 215/2015 Sb.
Poznámka:
345/2012 Sb. o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
346/2012 Sb. o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)
K zákonu č.: 165/2012 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
347/2012 Sb. kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů
K zákonu č.: 165/2012 Sb.
Poslední změna: 350/2013 Sb.
Poznámka:
439/2012 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)
K zákonu č.: 165/2012 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
440/2012 Sb. Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
K zákonu č.: 165/2012 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
441/2012 Sb. Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
K zákonu č.: 406/2000 Sb., 165/2012 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
452/2012 Sb. Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
453/2012 Sb. Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
K zákonu č.: 165/2012 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
459/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
K zákonu č.: 165/2012 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
477/2012 Sb.  Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
K zákonu č.: 165/2012 Sb.
Poslední změna:
Poznámka: účinnost posunuta:k 1.1.2014-§ 7 odst. 2 písm. b); k 30.5.2014-§ 8
478/2012 Sb. Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
K zákonu č.: 165/2012 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku
K zákonu č.: 406/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov
K zákonu č.: 406/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
193/2013 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
K zákonu č.: 406/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
K zákonu č.: 406/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
194/2015 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
196/2015 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství
K zákonu č.: 458/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:

Nařízení vlády

195/2001 Sb. kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
K zákonu č.: 406/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
351/2012 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv
K zákonu č.: 201/2012 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
355/2012 Sb. o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
K zákonu č.: 180/2005 Sb.
Poslední změna: 429/2012 Sb.
Poznámka: