1. BOZP

Zákony

o státním odborném dozoru nad bezpečnostní práce
o silniční dopravě
podřazené předpisy
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
podřazené předpisy
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
podřazené předpisy
o veřejném zdraví
podřazené předpisy
o provozu na pozemních komunikacích
podřazené předpisy 
o obecné bezpečnosti výrobků
podřazené předpisy
o inspekci práce
podřazené předpisy
379/2005 Sb.
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
podřazené předpisy nemá
262/2006 Sb.
Zákoník práce
podřazené předpisy
kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP)
podřazené předpisy
o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
podřazené předpisy
o specifických zdravotních službách
podřazené předpisy
Vyhlášky
o odborné způsobilosti v elektrotechnice
K zákonu č.: 174/1968 Sb.
o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
K zákonu č.: 174/1968 Sb.
kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
K zákonu č.: 174/1968 Sb.
kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
K zákonu č.: 174/1968 Sb.
kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
K zákonu č.: 174/1968 Sb.
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
K zákonu č.: 174/1968 Sb.
k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
K zákonu č.: 174/1968 Sb.
o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
K zákonu č.: 61/1988 Sb.
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích
K zákonu č.: 61/1988 Sb.
o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
K zákonu č.: 174/1968 Sb.
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
K zákonu č.: 258/2000 Sb.
o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
K zákonu č.: 258/2000 Sb.
o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
K zákonu č.: 111/1994 Sb.
o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
K zákonu č.: 61/1988 Sb.
kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
K zákonu č.: 22/1997 Sb.
o vyhrazených elektrických technických zařízeních (dále VETZ)
K zákonu č.: 174/1968 Sb.
98/2012 Sb.
o zdravotnické dokumentaci
K zákonu č.: 236/2013 Sb.
104/2012 Sb.
o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání
K zákonu č.: 373/2011 Sb.
79/2013 Sb.
o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
K zákonu č.: 373/2011 Sb.
Nařízení vlády
378/2001 Sb.
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
K zákonu č.: 309/2006 Sb.
495/2001 Sb.
kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
K zákonu č.: 262/2006 Sb.
11/2002 Sb.
kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
K zákonu č.: 309/2006 Sb.
28/2002 Sb.
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
K zákonu č.: 309/2006 Sb.
168/2002 Sb.
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
K zákonu č.: 309/2006 Sb.
406/2004 Sb.
o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu
K zákonu č.: 309/2006 Sb.
101/2005 Sb.
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
K zákonu č.: 309/2006 Sb.
362/2005 Sb.
o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
K zákonu č.: 309/2006 Sb.
591/2006 Sb.
o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích
K zákonu č.: 309/2006 Sb.
592/2006 Sb.
o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
K zákonu č.: 309/2006 Sb.
361/2007 Sb.
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
K zákonu č.: 262/2006 Sb. + 309/2006 Sb.
176/2008 Sb.
o technických požadavcích na strojní zařízení
K zákonu č.: 22/1997 Sb.
201/2010 Sb.
o způsobu evidence úrazu, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
K zákonu č.: 262/2006 Sb., 309/2006 Sb.
208/2011 Sb.
o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
K zákonu č.: 22/1997 Sb.
272/2011 Sb.
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
K zákonu č.: 258/2000 Sb. + 309/2006 Sb.
41/2014 Sb.
Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
K zákonu č.: 361/2000 Sb.