MZE oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pozici ministerský rada v oddělení analytickém a benchmarkingu v odboru dozoru a regulace vodárenství

Státní tajemník jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení analytickém a benchmarkingu v odboru dozoru a regulace vodárenství v Ministerstvu zemědělství v oboru služby 57. Vodní hospodářství. Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. 3. 2018.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

Zajišťování veřejnoprávní regulace v oboru vodovodů a kanalizací podle § 29 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění. Vykonávání analytické činnosti při vyhodnocování vybraných údajů majetkové, provozní evidence, cen pro vodné a stočné, tvorby a čerpání finančních prostředků na obnovu VaK ČR a pro potřebu kontrolní činnosti. Spolupráce při nastavování metodiky benchmarkingu v oboru vodovodů a kanalizací a její uplatňování v rámci zajišťování veřejnoprávní regulace. Spolupráce při vyřizování stížností odběratelů a dalších subjektů v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., v platném znění a souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. Zpracování podkladů a materiálů pro zajištění součinnosti s regulátorem ceny pro vodné a stočné.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“)podané ve lhůtě do 2. 2. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mze.cznebo prostřednictvím datové schránky yphaax8.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení analytickém a benchmarkingu v odboru dozoru a regulace vodárenství v Ministerstvu zemědělství“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

– je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

– dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

– je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

– je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;

– dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu získaného studiem v magisterském studijním programu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

– má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

Služební orgán vymezí další přílohy, jejichž nedoložení však nemůže být důvodem pro vyřazení žádosti (služební orgán je vyžaduje za účelem snazší orientace v odborném profilu žadatele):

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

  1. strukturovaný profesní životopis,
  2. motivační dopis

    Součástí pohovoru bude i praktická písemná část zaměřená na logické myšlení, zpracování dat a jejich analýzu a dále prezentaci zjištěných závěrů.

     

Kontaktní osoba pro odborné dotazy: Želmíra Macková, +420 726 243 039;  zelmira.mackova@mze.cz

 

Kontaktní osoba pro formální dotazy: Ing. Marcela Novotná, tel. 221812036, marcela.novotna@mze.cz

 

Přílohy ke stažení: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2017.aspx

 

 

Ing. Jiří Bakalík

státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

Related posts